webinar register page

Webinar banner
DỮ LIỆU ĐỜI THỰC NGHIÊN CỨU PACIFIC VÀ THỰC TIỄN TRONG ĐIỀU TRỊ
CHƯƠNG TRÌNH:
11:30 - 11:35 Giới thiệu chương trình - TS. BS. Đỗ Anh Tú, TS. BS. Đặng Huy Quốc Thinh
11:35 - 11:55 Tổng kết dữ liệu đời thực trong nghiên cứu PACIFIC, ca lâm sàng - ThS. BS. Phạm Thị Hường
11:55 - 12:15 Chọn lựa BN UTPKTBN giai đoạn III không mổ được cho mục tiêu triệt căn - BS CK 2. Nguyễn Tuấn Khôi
12:15 - 12:35 Tham luận:
Tối ưu hóa điều trị trên các nhóm bệnh nhân UTPKBTN giai đoạn III, ca lâm sàng - ThS.BS. Phạm Thành Luân, Chủ tọa và báo cáo viên
12:35 - 12:55 Tham luận:
Những lưu ý trong thực hành lâm sàng - TS. BS. Nguyễn Thị Thái Hòa, Chủ tọa và báo cáo viên
12:55 - 13:15 Tổng kết tham luận và câu hỏi - TS. BS. Đặng Huy Quốc Thịnh
13:15 - 13:30 Tổng kết và kết luận - TS. BS. Đỗ Anh Tú, TS. BS. Đặng Huy Quốc Thinh

Jun 29, 2022 11:30 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: AZVN Webinar Service.